Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ

                                                                                              Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52. ал. 2 и 4 от ЗЗП
                                             

                                                      СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До..........................
/името на търговеца/
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
........................................................../описание на продукта/
Стоката е поръчана на
Стоката е получена на
Гр./с.
/посочва се датата на получаване от потребителя/
...................../Име на потребителя/
............... /Адрес на потребителя/
/Дата/ /Подпис на потребителя/


Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън
търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен
от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката
обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключване на договора - при договор за услуги/
• приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца
В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора,
търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.